DEKOMPRESOR /PRAWO #2: Jak napisać dobry regulamin.

To spotkanie upłynie nam wokoło regulaminów usług internetowych. Oczywiście pierwsze skojarzenie to regulaminy sklepów internetowych, o to mieliśmy też pytania. Odpowiemy dziś na nie, a dodatkowo dowiecie się min. jak samodzielnie napisać dobry regulamin.

Z JAKICH ELEMENTÓW MUSI SKŁADAĆ SIĘ REGULAMIN?

  1. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
  2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca.
  3. Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
  4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  5. Tryb postępowania reklamacyjnego.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

W tym miejscu podajemy szczegółowy opis naszej działalności, którą zamierzamy prowadzić za pośrednictwem internetu (usługi lub sprzedaż przez sklep internetowy).

W szczególności opisujemy co należy zrobić aby skutecznie kupić usługę lub towar z podaniem opisu każdej czynności niezbędnej do wykonania (np. akceptacja regulaminu, zarejestrowanie się na stronie, sposób dokonania wyboru usługi lub towaru, sposób akceptacji wyboru płatności, opis sposobu dokonania płatności czy opis sposobu wykonania usługi lub dostarczenia towaru.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

W tej części opisujemy parametry techniczne sprzętu, którym powinien posługiwać się konsument pragnący nabyć usługi lub towar. W szczególności podajemy minimalne wymagania komputera, tabletu lub smartfonu, minimalne wersje wykorzystywanego systemu operacyjnego lub aplikacji niezbędnych do prawidłowej i bezpiecznej komunikacji oraz zawarcia transakcji kupna usługi lub towaru.

Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym

W tej części regulaminu zawieramy zapisy zakazujące osobom korzystającym z naszych usług (takich jak czat, forum czy dysk sieciowy) zamieszczanie treści niezgodnych z polskim prawem. Przykładem takich treści są wulgaryzmy, reklamy artykułów, których sprzedaż na terytorium Polski jest zakazana (np. narkotyków) lub naruszających prawa autorskie (pirackie filmy, programy, gry czy muzyka).

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

O ile nie opisaliśmy tego wcześniej, to w tej części podajemy opis wszelkich czynności, które wykonuje nabywca (konsument) usługi lub towaru, które są niezbędne do skutecznego i ważnego zawarcia umowy.

Opisujemy też szczegółowo okoliczności oraz sposób odstąpienia (rezygnacji) od umowy.

Podajemy też szczegółowe informacje na temat dokonywania płatności i zwrotu kosztów wszelkiego rodzaju.

Tryb postępowania reklamacyjnego

W tej części regulaminu opisujemy szczegółowo zakres i sposób składania reklamacji przez konsumenta.

Podajemy opis tego jak klient może złożyć reklamację, w jakim terminie, ile czasu trwa jej rozpatrywanie, jakie są jej koszty oraz możliwe sposoby załatwienia reklamacji.

Ze względu na przysługującą konsumentom znaczną ochronę prawną, która stanowi dla przedsiębiorcy istotny koszt, istnieje duża pokusa do wyłączania lub ograniczania ustawowych uprawnień konsumentów w treści regulaminów.

Gdzie znaleźć spis klauzul niedozwolonych i ile ich jest?

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW [2] - 5574 klauzul niedozwolonych na dzień 13 marca 2014 r.

Jakie są przykłady firm, których regulaminy posiadały klauzule zakazane?

QXL Poland Sp. z o.o. w Poznaniu - „Allegro, jego przedstawiciele oraz pracownicy zwolnieni są z wszelkiej odpowiedzialności wynikłej lub związanej z jakąkolwiek aukcją.”

„Interia.pl” S.A. w Krakowie - „Z chwilą zablokowania Konta na podstawie ustępu 1 Użytkownik traci zgromadzone na Koncie Punkty z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego rozdziału.”

Home.pl Jurczyk, Stypuła, Kapcio spółka jawna z siedzibą w Szczecinie - „Wykładnia i interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatora akcji promocyjnej.”

Pytania od internautów

Jakie są najczęstsze błędy w regulaminach?

Wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność przedsiębiorcy względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta.

Uprawniają kontrahenta konsumenta do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny.

Przyznają tylko kontrahentowi konsumenta uprawnienie do stwierdzania zgodności świadczenia z umową.

Wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie nie spełnione w całości lub części, jeżeli konsument zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania.

Pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy.

Nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy.

Stanowią, że umowa zawarta na czas oznaczony ulega przedłużeniu, o ile konsument, dla którego zastrzeżono rażąco krótki termin, nie złoży przeciwnego oświadczenia.

Przewidują wyłącznie dla kontrahenta konsumenta jednostronne uprawnienie do zmiany, bez ważnych przyczyn, istotnych cech świadczenia.

Co musi być w regulaminie jeśli chcę go zrobić sama?

Dane sprzedawcy lub usługodawcy (nazwa, adresy elektroniczne, imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca.

Zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Tryb postępowania reklamacyjnego.

© materiały graficzne / myzyczne pochodzą od: